Skrynk­lig ­lin­ne­ko­stym – vad gö­ra?

Plaza Uomo - - MANUAL -

En allt­för skrynk­lig och ­ovår­dad ­lin­ne­ko­stym kan gö­ra att du snabbt för­vand­las från gent­le­man till ­nå­got i stil med en skoj­frisk ­tru­ba­dur. Att pres­sa sin egen ­lin­ne­ko­stym kan va­ra svårt. ­Byx­or­na är dock ­re­la­tivt enk­la att stry­ka med van­ligt stryk­järn (vis­sa stryk­järn har en lin­ne­funk­tion). Se till att ­lin­net är väl ge­nom­fuk­tat, an­vänd gär­na en spray­flas­ka och spru­ta ­rik­ligt med vat­ten så att det träng­er in i ­fib­rer­na. Se­dan är det ba­ra att stry­ka. Om möj­ligt så bör du und­vi­ka att stry­ka rakt på ty­get – lägg i stäl­let ett tunt tyg mel­lan stryk­jär­net och byx­or­na. För ka­va­jen är det svå­ra­re med stryk­ning, häng i stäl­let in över­de­len i bad­rum­met och slå på en varm dusch. Vat­ten­ång­an tar bort even­tu­el­la skrynk­lor och veck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.