Oscar Falk

Fo­to­graf

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Oscar Falk är bo­satt i Sol­len­tu­na och har job­bat som träd­gårds­mäs­ta­re, bar­ten­der och in­om hår­in­du­strin. Oscar job­ba­de ti­di­ga­re som as­si­stent in­om bå­de fil­moch mo­de­fo­to­gra­fi och har gjort kam­pan­jer för bland an­nat Gant, H&M, Wel­la och Clai­rol. Dröm­job­bet är att få plå­ta Bru­ce Spring­s­teen el­ler Se­an Penn.

– Me­ning­en med ­job­bet till det­ta num­mer var att por­trät­te­ra en stark man­lig ka­rak­tär med ett in­tres­sant och en in­tel­lek­tu­ell upp­syn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.