ex­pert en

An­ton San­dqvist

Plaza Uomo - - MANUAL -

Det svens­ka väskm ärk et ­S an­dqvist gru nda­des 2004 av ­A nton San­dqvist när han sydd e sin ­f örs­ta väs­ka på en gamm al

in­du stri­sym askin.

Vad gör week­end­ba­gen till en så po­pu­lär mo­de­ac­ces­so­ar?

– Det är kul att re­sa med stil. En week­end-trip är ett ro­ligt av­brott i ­var­da­gen och då väl­jer man ­kanske att läg­ga mer krut på de­tal­jer­na i ­sti­len. Dess­utom finns det ota­li­ga po­pu­lär­kul­tu­rel­la re­fe­ren­ser – från ­fil­mer till skivom­slag – som bi­drar till week­end­ba­gens po­pu­la­ri­tet.

Vad ska man tän­ka på när man kö­per den här sor­tens väs­ka?

– Den ska hål­la för gans­ka hår­da tag un­der lång tid. En we­ek­end­bag är in­te en mo­de­ac­ces­so­ar tyc­ker jag, ut­an en livs­kom­pan­jon. Tänk klas­siskt och lång­sik­tigt. Det gäl­ler det mesta

in­om stil en­ligt min me­ning. Vil­ken är er mest po­pu­lä­ra

­we­ek­end­bag? – Det har un­der lång tid va­rit mo­del­len Carl-Gustaf som är vår tolk­ning av för­sva­rets per­se­del­väs­ka. Den mo­del­len har pre­cis nu till vå­ren er­satts med den nya mo­del­len Aki (namn­gi­ven ef­ter film­ska­pa­ren Aki Kau­ris­mä­ki), som är en slit­stark we­ek­end­bag med åter­håll­sam och pre­cis stil, lik­som sin namn­gi­va­re. Li­ka po­pu­lär, men nå­got dy­ra­re, är John, vår we­ek­end­bag helt i lä­der. Det­ta är en väs­ka som med åren och

re­sor­na får en vac­ker pa­ti­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.