san­da­len i de­talj

Plaza Uomo - - MANUAL -

San­da­ler för män, som ibland kal­las för man­dals, kan va­ra myc­ket mer än ­svet­ti­ga ­Bir­ken­stocks el­ler char­ter­hal­ki­ga flip-flops el­ler slip-ins. I dag finns en

rad skö­na och mo­de­rik­ti­ga san­da­ler. Som den här, från Pra­daäg­da Car Shoe.

Di­na föt­ter har fler svett­kört­lar per kvadrat­cen­ti­me­ter än nå­gon an­nan del av din kropp. Var­je fot har in­te mind­re än en kvarts mil­jon svett­kört­lar som all­tid pro­du­ce­rar svett – oav­sett om du svet­tas el­ler in­te. Som be­kant ­ska­pas bak­te­ri­er ur svett, vil­ket kan ­ge­ne­re­ra en oväl­kom­men odör. Det­ta är en ­an­led­ning god som nå­gon till att bä­ra luf­ti­ga san­da­ler. När det kom­mer till san­da­ler finns en bra grund­re­gel – snå­la in­te. Bra skinn­kva­li­tet kos­tar men du får ­näs­tan all­tid vad du be­ta­lar för. ­L äg­ger du till någ­ra hund­ra­lap­par får du ge­nast en san­dal i bätt­re skinn, bätt­re spän­nen och bätt­re kom­fort. Dess­utom får du en mer om­sorgs­fullt de­sig­nad sko. Det förs­ta att tän­ka på när du ska in­ve­ste­ra i ett par san­da­ler är be­kväm­lig­he­ten. För­sök hit­ta en kom­bi­na­tion av tunn och mjuk su­la och sam­ti­digt bra stad­ga. Ett or­dent­ligt spän­ne är nyc­keln till det se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.