ex­per­ten

Ro­bert Nord­berg

Plaza Uomo - - MANUAL -

mo de­an­sva­rig på

Pla­za Uo­mo .

Det på­går stän­digt en de­batt kring om det är mo­de­rik­tigt för

kil­lar att bä­ra san­da­ler.

– Jag tyc­ker att man kan bä­ra ­san­da­ler till näs­tan allt. Det är snyggt

till som­mar­ko­sty­men och fun­ge­rar bra med al­la for­mer av shorts. Kanske in­te till en tra­di­tio­nell smo­king dock. San­da­ler ger över­lag en be­fri­an­de

käns­la som hör som­ma­ren till. Vi nord­bor be­hö­ver kun­na få vif­ta li­te på tår­na. Och ja, san­da­ler och

shorts går visst att bä­ra i stan.

Om en man be­stäm­mer sig för att bä­ra san­dal, vad be­hö­ver han tän­ka på?

– Var no­ga när du prö­var ­san­da­len. Se till att den är be­kväm och har en bra su­la. En helt platt su­la kan va­ra obe­kvämt och job­bigt att gå i. En san­dal gjord av skinn tyc­ker jag är att fö­re­dra. En ”bra” san­dal kos­tar mer el­ler mind­re li­ka myc­ket som en ”van­lig” sko. Tron att man ska slip­pa bil­ligt un­dan ba­ra för att det är mind­re skinn är en skrö­na. Det är hål i skin­net

som kos­tar peng­ar.

Kan du re­kom­men­de­ra nå­got mär­ke som gör bra san­da­ler?

– Tit­ta ef­ter Gi­venchy, Lan­vin, Pra­da, Botte­ga Ve­ne­ta, Mar­ni,

VASR , Ho­pe och Why­red.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.