Fox Brot­hers & Co

Wel­ling­ton, Eng­land

Plaza Uomo - - MANUAL -

I den lil­la brit­tis­ka byn Wel­ling­ton i grev­ska­pet So­mer­set lig­ger en av värl­dens ­främs­ta till­ver­ka­re av ull­ty­ger. Fox Brot­hers & Co som fir­man he­ter är mest kän­da för si­na li­te gröv­re fla­nell­ty­ger vil­ka en­ligt många är värl­dens för­näms­ta. ­Fö­re­ta­get med anor från 1772 sys­sel­sat­te un­der glans­da­gar­na över 5 000 per­so­ner och he­la byn ­Wel­ling­ton lev­de på ett el­ler an­nat sätt av det­ta fö­re­tag. Ur ett hi­sto­riskt ­per­spek­tiv är de ­in­tres­san­ta då det sägs va­ra det förs­ta fö­re­ta­get i Stor­bri­tan­ni­en som in­för­de ­pen­sion för si­na ­an­ställ­da. Fö­re­ta­get tog även fram det bei­ga bo­mulls­tyg som de ­brit­tis­ka ­of­fi­ce­rar­na ha­de i si­na ove­ral­ler un­der bo­er­kri­get, ett tyg som ­se­na­re kom att ­kal­las ka­ki. Den kanske mest kän­da bä­ra­ren av tyg från Fox är Winston ­Chur­chill. Hans ­ka­rak­tä­ris­tis­ka dub­bel­knäpp­ta krit­strecks­ran­di­ga ko­sty­mer syd­des al­la av hans ­skräd­da­re Hen­ry Poo­le på Sa­vi­le Row i fla­nell­ty­ger från just Fox. Fö­re­ta­get lev­de många år i dva­la tills 2009 då den kän­da risk­ka­pi­ta­lis­ten De­bo­rah Me­a­den, känd från tv-se­ri­en Dra­gons Den, till­sam­mans med tex­til­ex­per­ten Douglas Cor­deaux köp­te

­bo­la­get. De ­se­nas­te årens upp­sving för skräd­dar­sytt mo­de och en törst ef­ter den ­ge­nu­i­na och äk­ta har gjort att Fox nu åter blomst­rar. De har i dag cir­ka 25 an­ställ­da men ökar ­suc­ces­sivt. I dag hit­tar man åte­ri­gen de ru­sti­ka ty­ger­na från väst­ra Eng­land

hos al­la värl­dens främs­ta skräd­de­ri­er.

Namn: Fox Brot­hers

& Co. Grun­da­des: 1772 i ­Wel­ling­ton, Eng­land.

Spets­kom­pe­tens: ­ ull­ty­ger till ­kon­fek­tion

i ­all­män­het, gröv­re ­fla­nell­ty­ger i ­syn­ner­het. Mest kän­da bä­ra­re: Winston ­Chur­chill. Ak­tu­ellt: i ett sam­ar­be­te med Ni­ke, där Fox ­Brot­hers

& Co bland an­nat för­sett Ni­ke-skon Dunk high med sitt ­iko­niskt skot­ks­ru­ti­ga ull­tyg. Finns: hos de fles­ta ­an­ri­ka skräd­dar­na på Sa­vi­le Row i Lon­don. Som Hen­ry Poo­le

till ex­em­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.