G.abo

Ne­a­pel, Ita­li­en

Plaza Uomo - - MANUAL -

En myc­ket po­pu­lär trend när det kom­mer till kon­fek­tion de se­nas­te åren har ­va­rit ­ka­va­jer av ett mjukt ne­a­po­li­tanskt ita­li­enskt snitt. Ka­va­jer­na sit­ter här li­te när­ma­re krop­pen och sak­nar of­ta upp­bygg­da ax­lar samt har många handsyd­da mo­ment. Allt för att ska­pa en så smick­ran­de sil­hu­ett som möj­lig­het för bä­ra­ren. Ett för oss i Sve­ri­ge re­la­tivt nytt fö­re­tag är Ne­a­pel­ba­se­ra­de fa­mil­je­fö­re­ta­get G.abo. Fö­re­ta­get har ett 40-tal an­ställ­da i sin egen fa­brik i ut­kan­ten av sta­den. Det är ku­si­ner­na Gi­an­fran­co ­Al­to­bel­li och Gi­u­sep­pe Ni­co­te­ra, vil­ka ut­gör den tred­je ge­ne­ra­tio­nen i den­na tex­til­fa­milj, som dri­ver fö­re­ta­get i dag. Ur­sprung­li­gen var det ett renod­lat skrädderi med högt an­se­en­de vil­ket un­der 1970-ta­let över­gick till fa­brikstill­verk­ning och mer ma­skin­pro­duk­tion. För åt­ta år se­dan tog ku­si­ner­na åter upp till­verk­ning­en med fö­re­ta­gets ­ur­sprung­li­ga käns­la för hant­verk som ut­gångs­punkt. De­ras am­bi­tion är att till­ver­ka en till stor del ma­skinsydd ka­vaj i de fi­nas­te ma­te­ri­a­len och med en så bra kon­struk­tion det ba­ra går i för­hål­lan­de till pris. Fle­ra mo­ment i till­verk­ning­en sker ock­så för hand för ett så bra re­sul­tat som möj­ligt. Plag­gen har en re­la­tivt snäv god pass­form och ­ge­di­gen ­väl­sydd käns­la till ett i sam­man­hang­et bra pris. I dags­lä­get har de en­dast en ­åter­för­säl­ja­re

i Nor­den i form av Spi­ga 3 i Gö­te­borg.

Namn: G.abo. Na­po­li. Grun­da­des: 2006 men med anor från fa­mil­je­fö­re­tag­sam­het från 1950-ta­let.

Spets­kom­pe­tens: nät­ta ne­a­po­li­tans­ka ka­va­jer

och ko­sty­mer. Mest kän­da bä­ra­re: en spe­ci­fik så­dan är okänd, men ge­ne­rellt ­ita­li­ens­ka ba­ro­ner. Ak­tu­ellt: har pre­cis

nått ­Sve­ri­ge. Finns: på Spi­ga 3

i ­Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.