Fox Um­brel­las

Croy­don, Eng­land

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ty­värr läm­nar det svens­ka väd­ret ibland myc­ket kvar att öns­ka och ne­der­bör­den kan in­ne­bä­ra pro­blem för dem som vill kun­na klä sig ele­gant ut­an att be­hö­va bä­ra tek­nis­ka funk­tions­plagg. Var­för in­te då gö­ra som brit­tis­ka gent­le­män har gjort i ge­ne­ra­tio­ner? Skyd­da dig från reg­net med hjälp av ett pa­ra­ply från brit­tis­ka Fox Um­brel­las! Det­ta ­fö­re­tag är i dag en av värl­dens främs­ta till­ver­ka­re av pa­ra­ply­er av ett klas­siskt brit­tiskt snitt, med en histo­ria som tog sin bör­jan un­der den vik­to­ri­ans­ka eran när Tho­mas Fox för­såg då­ti­dens aris­to­kra­ter med pa­ra­ply­er från sin bu­tik i Lon­don. Fox ­Um­brel­las var ti­di­ga med att ut­veck­la pa­ra­ply­er­na till att bli mer prak­tis­ka. De var bland de ­förs­ta som byt­te ut ra­men i val­ben mot stål samt var först ut med att ha ny­lon i stäl­let för ­si­den som skydd. I dag till­ver­kas al­la pa­ra­ply­er till störs­ta de­len för hand i den eg­na ­fa­bri­ken i Croy­don ut­an­för Lon­don. Fö­re­ta­get till­ver­kar till stor del pa­ra­ply­er åt and­ra kän­da mo­de­mär­ken men säl­jer även un­der eget namn. Snit­tet är klas­siskt dis­kret med ny­lon i en mörk färg och allt som of­tast med ett krökt hand­tag i ädel­trä. Re­sul­ta­tet blir

en tro­gen föl­je­sla­ga­re som den brit­tis­ka gent­le­man­nen in­te kla­rar sig ut­an.

Namn: Fox Um­brel­las.

Grun­da­des: 1868. Spets­kom­pe­tens: hand­till­ver­ka­de pa­ra­ply­er. Mest kän­da bä­ra­re: ­Sher­lock Hol­mes och i stort sett al­la brit­tis­ka

­gent­le­män. Ak­tu­ellt: har fått ett ­upp­sving ­se­dan den ­ang­lo­fi­la sti­len upp­levt en re­vi­val. Finns: hos Paul & Fri­ends.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.