Begg & Co

Pais­ley, skott­land

Plaza Uomo - - MANUAL -

När det gäl­ler hals­du­kar i det ab­so­lu­ta pre­mi­um­seg­men­tet så är kanske in­te Begg & Co ett fö­re­tag som många kom­mer att tän­ka på. Det­ta skots­ka fö­re­tag med en lång och ge­di­gen histo­ria gjor­de 2012 en re­jäl an­sikt­lyft­ning och ny­sats­ning. ­Se­dan dess har Begg kom­mit att bli en av mark­na­dens he­tas­te till­ver­ka­re av just ­hals­du­kar. Det är med hjälp av den hyl­la­de PR-by­rån Winkre­a­ti­ve, vil­ken ägs av tid­ning­en ­Mo­nocles grun­da­re Ty­ler Brû­le, som fö­re­ta­get har på­bör­jat en re­sa mot att nå med­ve­ten­het hos de mest krä­van­de kun­der­na. Begg åter­kom­mer gär­na till sin långa histo­ria och sto­ra kun­skap in­om ull­in­du­strin. Fö­re­ta­get grun­da­des i mit­ten av 1800-­ta­let i byn ­Pais­ley, en by som på den­na tid var myc­ket be­ty­del­se­full in­om tex­til och där även mönst­ret med sam­ma namn upp­fanns. Re­la­tivt snart val­de Begg att flyt­ta sö­derut till kust­sta­den Ayr där de än i dag ver­kar. De var ti­di­ga pi­on­jä­rer med nya ma­ski­ner och till­verk­nings­pro­ces­ser. De till­ver­kar i förs­ta hand lyx­i­ga hals­du­kar i kash­mir men har även li­te mer

till­gäng­li­ga va­ror i lammull.

Namn: Begg & Co. Grun­da­des: nå­gon gång på 1850-ta­let. Spets­kom­pe­tens: hals­du­kar i skotsk kash­mir. Mest kän­da bä­ra­re: ­ Ba­rack Oba­ma, Prins ­Char­les och Ty­ler Brû­le från tid­ning­en Mo­noc­le. Ak­tu­ellt: har på se­na­re år fått ett re­jält an­sikts­lyft och

bli­vit en stor snackis. Finns: hos många väl­kän­da skräd­da­re Eu­ro­pa över och i Mo­noc­le-bu­ti­ken i

­Lon­don bland an­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.