Van­da Fi­ne ­Clot­hing

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ett fö­re­tag som re­pre­sen­te­rar de nya unga upp­stic­kar­na på in­ter­net är Sing­a­po­re­ba­se ra­de Van­da Fi­ne Clot­hing. Fö­re­ta­get som be­står av det äk­ta pa­ret Ge­rald och Di­a­na Shen till­ver­kar se­dan 2011 hand­gjor­da slip­sar och näs­du­kar i den eg­na ­atel­jén helt för hand och en­ligt hant­verks­mäs­si­ga me­to­der. Egent­li­gen star­ta­de de ­ti­di­ga­re

än så ge­nom att säl­ja si­na hand­gjor­da va­ror till mo­de­en­tu­si­as­ter som höll till på ­in­ter­net­fo­ru­met Sty­le­fo­rum och dess oli­ka trå­dar. Gen­sva­ret bland des­sa ­krä­van­de kun­der var myc­ket po­si­tivt och pa­ret val­de att läm­na si­na kar­riä­rer in­om bu­si­ness och ho­tell­bran­schen för att hel­hjär­tat sat­sa på slips­pro­duk­tion. Vid en in­ter­vju med ­Ge­rald sam­man­fat­tar han fö­re­ta­gets fi­lo­so­fi som nog­grann kon­struk­tion, tid­lös ­de­sign

och smak­ful­la ty­ger. Just ty­ger­na är nå­got som stic­ker ut li­te ex­tra med allt ifrån äld­re ­ja­pans­ka ty­ger vil­ka an­vänts till ki­mo­nos, eng­els­ka ull/kash­mir­bland­ning­ar och ­rå­si­den, så kal­lat shan­tung. Pro­duk­ter­na säljs en­dast via pa­rets egen web­s­hop vil­ket

är gans­ka van­ligt för ny­star­ta­de små fö­re­tag in­om ac­ces­so­a­rer i dag.

Namn: Van­da Fi­ne ­Clot­hing. Grun­da­des: 2011

i Sing­a­po­re. Spets­kom­pe­tens: ­handsyd­da slip­sar och ­näs­du­kar i uni­ka ty­ger.

Mest kän­da bä­ra­re: ­Mi­chael Chow, grun­da­ren av den klas­sis­ka herr­mo­de

tid­ning­en The Ra­ke. Ak­tu­ellt: pla­ne­rar ­ut­ö­ka sitt ­ac­ces­so­ar­sor­ti­ment med skräd­dar­syd­da ­skjor­tor och byx­or. Finns: en­dast on­li­ne på www.van­da­fi­neclot­hing.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.