Med stil ­ i me­lo­din

Stil­med­vet­ne och hög­ak­tu­el­le ar­tis­ten To­mas An­ders­son Wij häm­tar in­spi­ra­tion från ­Da­vid Bowie och Mi­les Da­vis.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - Text eva mag­nus­zews­ka fo to an­ton öst­lund

Vil­ket är ditt förs­ta stilmin­ne?

– Att jag som ti­o­å­ring rym­mer från mam­ma på Åh­léns för att pro­va ett par sma­la tur­ko­sa Gul & Blå-jeans.

Fa­vo­ri­tac­ces­so­ar?

– Min pric­ki­ga Paul Smith-scarf har jag an­vänt myc­ket. Den har per­fekt längd för att ba­ra läg­ga runt hal­sen.

Hur många scar­far har du?

– Onö­digt många.

Bäs­ta stil­tips?

– Bör­ja med att kö­pa klä­der i rätt stor­lek och färg. Många kil­lar kö­per för sto­ra klä­der.

Vil­ket plagg har du ägt längst som du fort­fa­ran­de an­vän­der?

– En grå­ru­tig dub­bel­knäppt rock från Dol­ce&Gab­ba­na som jag köp­te för tio år se­dan.

Din störs­ta stil­miss?

– Min page i bör­jan av 1990-ta­let.

Vems stil i värl­den är du mest ­ av­und­sjuk på?

– Christi­an Falks. Jag hop­pas nå­gon do­ku­men­te­ra­de hans ta­tu­e­ring­ar in­nan han dog. Han var ett vand­ran­de konst­verk – jag blev all­tid glad att se ho­nom.

Fa­vo­rit­bu­tik i Sve­ri­ge?

– Ga­buc­ci.

Om du kun­de re­sa i ti­den, vil­ken epok skul­le du åter­vän­da till?

– Ber­lin på 1920-ta­let.

När i job­bet är du som snyg­gast?

– På scen är väl det själv­kla­ra sva­ret, men det är svårt att va­ra rik­tigt snygg på scen, för du kan in­te ha på dig för myc­ket i den vär­men. Jag har svet­tat ner så många fi­na ka­va­jer på tur­né och ba­ra fått slänga dem när jag kom­mit hem.

Mo­de­köp du ång­rar?

– Många. Jag för­sö­ker lå­ta bli att kö­pa klä­der när jag mår då­ligt för då är mitt om­dö­me re­kor­du­selt.

Vad im­pulsköp­te du se­nast?

– Ett par re­jä­la svar­ta höst­skor från Church’s.

Vil­ken är den mest väl­kläd­da ­till­ställ­ning du va­rit på?

– I Stock­holm tyc­ker jag det bru­kar pe­a­ka på El­le-ga­lan. Då får man ­änt­li­gen se svens­ka kvin­nor i vi­ta päl­sar och ­di­a­man­ter.

Vil­ken ar­tist tyc­ker du klär sig bäst?

– I Sve­ri­ge just nu, Ti­tiyo.

Histo­ri­ens snyg­gas­te scen­klä­der?

– Da­vid Bowie tram­pa­de in­te snett många gång­er mel­lan 1975 och -85. In­te Mi­les Da­vis hel­ler.

Vil­ken mu­sik­gen­res kläd­kod har du minst för­stå­el­se för?

– Jaz­zens. Stå och spe­la kontra­bas i toff­lor och car­di­gan.

to­mas ­an­ders­son wij

Ål­der: 42 år. Bor: Grön­dal. Gör: Ar­tist och låt­skri­va­re. Ak­tu­ell: Med ski­van ­Mörkrets ­has­tig­het ( via Raz­zia/So­ny), sång­text­bo­ken Gå rakt fram och över ­hu­sen och tur­né

i ­no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.