på eg­na ben

Plaza Uomo - - LEDARE - kon­ra­dols­son chef red ak­tör

om det är nå­gon kva­li­tet som är ge­men­sam för per­son­lig­he­ter­na vi por­trät­te­rar i Pla­za Uo­mo – bort­sett från de­ras up­pen­ba­ra käns­la för stil – så är det för­må­gan att gå sin egen väg. Från vin­kän­na­ren Ge­la­sio Gae­ta­ni till Fi­at-arv­ta­ga­ren och mo­de­ent­re­pre­nö­ren La­po El­kann – al­la har de på oli­ka sätt blun­dat för kon­ven­tio­ner­na och själ­va for­mat sin om­värld och den till­va­ro som de le­ver i.

På Pla­za Uo­mo, som i och med det­ta num­mer fyl­ler två år, ­hyl­lar vi själv­stän­dig­het. När tid­ning­en star­ta­des 2012, ­ef­ter en idé av ­publisher Christop­her Öst­lund, var det ett slags ­ex­pe­ri­ment. Var Sve­ri­ge egent­li­gen stort nog för en så pass ni­schad tid­ning? Ett stil­ma­ga­sin som ut­gick från en ­spe­ci­fik skräddad stil, med röt­ter­na i Ita­li­en. Ett mo­de­ma­ga­sin som in­te för­li­ta­de sig på sport­s­tjär­nor och skå­de­spe­la­re för att ska­pa ­upp­märk­sam­het, ut­an i stäl­let sik­ta­de rakt mot det man­li­ga ­mo­de­in­tres­sets själ och hjär­ta: hant­ver­ket och histo­ri­er­na ba­kom vå­ra stiltra­di­tio­ner och störs­ta va­ru­mär­ken.

Det tog in­te lång tid ef­ter att förs­ta num­ret kom­mit ut – dis­tri­bu­e­rat till­sam­mans med vår mo­der­ti­tel Pla­za Ma­ga­zi­ne – in­nan suc­cén var ett fak­tum. Lä­sar­na hör­de av sig och hyl­la­de den. ­An­non­sö­rer­na ström­ma­de till. Och när vi kort där­på sjö­sat­te vå­ra in­ter­na­tio­nel­la edi­tio­ner i Eu­ro­pa och Nor­da­me­ri­ka tog vi snabbt po­si­tion som ett av värl­dens le­dan­de ma­ga­sin för stil­in­tres­se­ra­de män.

Vi är nu tryg­ga med fak­tu­met att ni lä­sa­re som vär­de­rar den klas­sis­ka skräd­da­de sti­len och vär­nar om hant­ver­ket ba­kom är till­räck­ligt många. Det är där­för jag med gläd­je pre­sen­te­rar den nya själv­stän­di­ga Pla­za Uo­mo, som nu får stå på eg­na ben i ­tid­nings­hyl­lan.

I det här num­ret rik­tar vi ett sär­skilt strål­kas­tar­ljus på den brit­tis­ka stilsce­nen. Vi häl­sar på hos den ex­cent­ris­ke ­krö­ni­kö­ren och klock­kän­na­ren Nick Foul­kes och por­trät­te­rar Lon­dons ­kanske störs­ta sti­li­kon just nu: Sa­vi­le Row-skräd­da­ren Pa­trick Grant. Yt­ter­li­ga­re två ex­em­pel på stil­ful­la män som gått sin egen väg. Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.