Al­le­gri avan­ce­rar

Plaza Uomo - - JOURNAL - ON

Ita­li­ens­ka Al­le­gri spe­ci­a­li­se­rar sig på funk­tio­nel­la och ele­gan­ta yt­ter­plagg vil­ka un­der­lät­tar för den stil­med­vet­ne när väd­rets mak­ter vi­sar sin mör­ka si­da. Mär­ket har en lång histo­ria i den lil­la sta­den Vin­ci in­te långt ifrån Flo­rens och grun­da­des, så som det ser ut i dag, 1971 av sys­ko­nen Au­gusto och Di­a­no­ra samt de­ras ku­sin Pi­etro. Ef­ter hårt ar­be­te med att ut­veck­la till­verk­ning­en av oli­ka konst­ma­te­ri­al, i kom­bi­na­tion med lyc­ka­de de­sig­ner­sam­ar­be­ten med Ar­ma­ni, Gig­li, Mar­gi­e­la samt Vik­tor and Rolf bland and­ra, an­ses Al­le­gri i dag va­ra en av de ab­so­lut främs­ta yt­ter­plagg­still­ver­kar­na i värl­den. Nu får fö­re­ta­get en ny chefs­de­sig­ner i Vi­to Pe­sce, som ti­di­ga­re job­bat för Bel­fe Com­pa­ny, Pep­per och nu se­nast Trus­sar­di. Han vet hur man kom­bi­ne­rar form med funk­tio­na­li­tet för att ska­pa den bäs­ta pa­le­tån.

Hur ska du som ny ta dig an ett så an­rikt mär­ke som Al­le­gri?

– Varu­mär­kets histo­ria är så klart vik­tig, den har jag stor re­spekt för. Myc­ket hand­lar om att för­val­ta det ita­li­ens­ka ar­vet. De­sig­nen mås­te va­ra det vi kal­lar Ita­li­an he­ri­tage. Det ska va­ra ne­utra­la fär­ger, inga möns­ter, bra snitt och ma­te­ri­al av hög klass.

Vad blir din främs­ta pri­o­ri­tet?

– Det blir att fort­sät­ta ut­veck­la ma­te­ri­a­len och de­ras till­verk­ning. Ett bra ex­em­pel på hur man för­e­nar histo­ria med fram­tid är det po­ly­es­ter­tyg som mo­de­hu­set vä­ver på gam­la ma­ski­ner, vil­ka an­vänts i många år och där väv­ning­en på­min­ner om den vid ull. Det­ta ma­te­ri­al an­vän­der Al­le­gri bland an­nat i si­na iko­nis­ka Po­ly­jac­ket.

– Det är även vik­tigt att va­ra ly­hörd för de tren­der som finns, fort­sät­ter Vi­to Pe­sce.

Han har bland an­nat ob­ser­ve­rat den snabbt väx­an­de cy­keltren­den, vil­ket lett till att han de­sig­nat någ­ra kor­ta­re mo­del­ler som pas­sar den ur­ba­na cykla­ren bra. Helt rätt me­lo­di för man­nen 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.