SKRÄDDAD IDÉ

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Det finns änt­li­gen al­ter­na­tiv för den som var­ken har ti­den el­ler peng­ar­na som krävs för en full­stän­digt skräd­dar­sydd ko­stym. Lon­donskräd­da­ren Thom Sweeney lan­se­ra­de ti­di­ga­re i år en kol­lek­tion av fär­digsyd­da plagg ex­klu­sivt för nät­bu­ti­ken Mr Por­ter. Sti­len på­min­ner om skräd­de­ri­ets klas­sis­ka hus­mo­del­ler men med en mo­dern look. Pris­ni­vån är re­la­tivt hög. Me­dan ka­va­jer­na kos­tar mel­lan 10 000–15 000 kro­nor, lig­ger ko­sty­mer­na på 13 000 kro­nor och upp till 20 000 kro­nor. Å and­ra si­dan är det­ta ett plagg som bå­de i kon­struk­tion och kva­li­tet lig­ger myc­ket nä­ra ett skräd­dat plagg. ON www.thomswee­ney.co.uk www.mr­por­ter.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.