Ko­sty­mer på fram­marsch

Plaza Uomo - - JOURNAL - ON

Hol­länds­ka Suitsupp­ly är ett fö­re­tag som väx­er med ra­san­de fart. Från att ha öpp­nat en rad bu­ti­ker runt om i Eu­ro­pa så har de nyss ock­så er­öv­rat USA. De­ras kon­cept byg­ger på dres­sat och väl­sit­tan­de mo­de med ita­li­ens­ka in­flu­en­ser till över­kom­li­ga pri­ser. Vi svens­kar får än så länge hål­la till go­do med fö­re­ta­gets web­s­hop. Men ryk­ten sä­ger att det en­dast är en tids­frå­ga in­nan de öpp­nar en bu­tik i Stock­holm. I vå­ras vi­sa­de de upp si­na va­ror för den svens­ka blog­ge­li­ten som ett förs­ta steg. De har allt­i­från enkla­re ka­va­jer från cir­ka 2 000 kro­nor och upp till 5 000 kro­nor för de kon­stru­e­ra­de helt i kan­vas, samt ko­sty­mer från 3 000 kro­nor och upp i den lyx­i­ga­re lin­jen Jort. Det­ta, i kom­bi­na­tion med ett in­tres­sant skjort­ut­bud i smick­ran­de pass­for­mer, gör dem till ett väl­kom­met till­skott i Sve­ri­ge. www.suitsupp­ly.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.