Sti­lig i reg­net

Plaza Uomo - - JOURNAL - ON

Som skydd mot höst­väd­rets mak­ter re­kom­men­de­ras det­ta hand­gjor­da pa­ra­ply från brit­tis­ka Lockwood um­brel­las. Grun­dar­na Ed­ward Gu­cewicz och Mo­ses Man­ley läm­na­de till­sam­mans den an­ri­ka pa­ra­ply­till­ver­ka­ren Ja­mes Smith and Sons för att star­ta i egen re­gi. Du­ons pa­ra­ply­er är till­ver­ka­de för hand i Lon­don och av ett en­da styc­ke trä. Val­möj­lig­he­ter­na är många när det gäl­ler stor­lek, träslag och duk. Det uni­ka med hant­ver­ket är det ka­rak­tä­ris­tis­ka knäpp­lju­det som upp­står när pa­ra­ply­et fälls upp. Pa­ra­ply­er­na kan kö­pas i her­rar­nas pop up-bu­tik i Lon­don el­ler på de­ras hem­si­da. lockwoodum­brel­las.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.