Grönt ljus

Plaza Uomo - - JOURNAL - CH

Hår­vårds­mär­ket Hanz de Fu­ko är spe­ci­ellt. Det grun­da­des av tre barn­domsvän­ner i San Fran­ci­sco. Pro­duk­ter­na in­ne­hål­ler cer­ti­fi­e­ra­de eko­lo­gis­ka in­gre­di­en­ser och be­står av vax, hår­ge­lé, scham­po och bal­sam. De till­ver­kas i en fa­brik som drivs av so­le­ner­gi och vatt­net som an­vänts är avjo­ni­se­rat för att vat­ten­för­bruk­ning­en ska va­ra mi­ni­mal. Själv­klart är för­pack­ning­ar­na mil­jö­vän­li­ga och åter­vin­nings­ba­ra. Och pro­duk­ter­na? Lätt­ar­be­ta­de och frä­scha. Och späc­ka­de med väl­vår­dan­de äm­nen som an­tiox­i­dan­ter, ami­nosy­ror, ete­ris­ka ol­jor och A-, C- och E-vi­ta­min. Bra för dig, bra för mil­jön. Hanz de Fu­ko Hy­bri­ded wax. Pris 159 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.