tre ­stil­reg­ler

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Hit­ta din egen stil ”Hit­ta en stil, en typ av uni­form, som pas­sar just för dig. Och om det fun­kar – stick with it. Jag bru­kar ­re­kom­men­de­ra boken Dres­sing the man till den som vill ha stil­tips – det är en bi­bel i mo­dekret­sar. Ut­gå ifrån den men hit­ta se­dan din egen touch. För de fles­ta tar det gans­ka lång tid att hit­ta en käns­la för vad som är rätt, så var det även för mig. Jag såg ut som en idi­ot un­der sto­ra ­de­lar av min ung­dom. Lyck­ligt­vis var

det fö­re in­ter­net.”

Håll det en­kelt ”Jag har två uni­for­mer: en fri­tids­gar­de­rob och en mer upp­klädd. Jag för­sö­ker hål­la det en­kelt. Att in­te ha för myc­ket klä­der un­der­lät­tar. Grått ­el­ler ma­rin­blått fun­kar näs­tan all­tid. Mör­ka klä­der, ge­ne­rellt, är all­tid en bra

­ut­gångs­punkt. Tänk på att klä­der­na ska va­ra en för­läng­ning av din per­son­lig­het – det är en re­gel. Man ska kun­na ur­skil­ja man­nen från klä­der­na, och där­för be­hö­ver sti­len va­ra di­stinkt.”

Strun­ta i ­mo­detren­der ”Som sagt, lär dig grun­der­na och for­ma se­dan din egen stil ut­i­från det. Följ in­te mo­dets tren­der. Om mo­de­värl­den sä­ger åt dig att bä­ra nå­got som gör att du ser ut som en dick – klä dig

in­te så. Gör det ba­ra in­te!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.