Nick ­ashley

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

Nick Ashley ar­be­ta­de stolt på fa­mil­je­fö­re­ta­get Lau­ra Ashley i fem­ton år in­nan han star­ta­de eget med det ­själv­be­tit­la­de mär­ket Nick Ashley 1992 – en ban­bry­ta­re i ka­te­go­rin ar­bets­klä­der. Ef­ter ett kort stopp som chefs­de­sig­ner hos ­Dunhill, var han med och grun­da­de Pri­va­te White V.C., som även det bröt ny mark med sitt sor­ti­ment av uti­li­ta­ri­an lux­u­ry menswear, ute­slu­tan­de pro­du­ce­rat in­om lan­dets grän­ser. Allt till­ver­kas i sam­ma ­fa­brik och är till stor del in­spi­re­rat av ­me­ni­ge Jack Whi­tes per­son­li­ga gar­de­rob.

Var­för gil­lar eng­els­män­nen ­ar­bets­klä­der så myc­ket?

– Det är väl­digt brit­tiskt att tän­ka ­prak­tiskt. Lant­bru­ka­re bär vax­a­de ­bo­mull­s­jac­kor, och så gör även drott­ning­en. Vi ten­de­rar att in­te slö­sa vå­ra peng­ar på mo­de ut­an in­ve­ste­ra i håll­ba­ra, funk­ti­o­nel­la pro­duk­ter – tänk fint ­ben­pors­lin och lik­nan­de. Tids­an­dan ­ge­ne­rellt går mot funk­tio­na­li­tet; det är ett etiskt sunt val. Dess­utom gil­lar kvin­nor en prak­tisk stil. Prak­tis­ka plagg ger dig ragg.

Hur för­änd­ras den ste­re­o­ty­pa bil­den av brit­tiskt herr­mo­de?

– Brit­tis­ka män hål­ler på att ­för­änd­ras. De som fo­ku­se­rar på sin stil och sitt ­ut­se­en­de blir in­te läng­re re­ta­de för det. Länge an­sågs det va­ra ­oman­ligt att tän­ka på klä­der, men män bryr sig mind­re om det nu. Det kom­mer in­te att drö­ja länge för­rän män kan bä­ra ­kjo­lar. Det är nå­got väl­digt brit­tiskt över att ­ex­pe­ri­men­te­ra med klä­der.

Vad är kär­nan i eng­els­män­nens stil?

– Vi är in­te sär­skilt bra på att föl­ja tren­der. Vi klär oss hell­re oma­ka än ­ko­or­di­ne­rat, vil­ket är sam­ma at­ti­tyd som ­ita­li­e­nar­nas sprez­za­tu­ra [en viss nonchalans som ­döl­jer att man tänkt ige­nom sitt kläd­val och i stäl­let får det att ver­ka som att man har en otvung­en ele­gans, red. anm.].

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.