Cli­ve dar­by

ra­ke

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

Cli­ve Dar­by ar­be­ta­de länge hos Sa­vi­le Row-skräd­da­ren Kil­gour in­nan han läm­na­de ­fö­re­ta­get 2010 för att va­ra med och star­ta upp Ra­ke, ett va­ru­mär­ke som byg­ger på ett le­di­ga­re och fri­a­re sätt att skräd­dar­sy ko­sty­mer på.

Hur är den nya eng­els­ka at­ti­ty­den till skräd­dar­sytt?

– Nu finns det en hel ge­ne­ra­tion av män som bär ko­stym för att de gil­lar det, och in­te ba­ra för att ar­be­tet krä­ver det – vil­ket är en väl­digt brit­tisk fö­re­te­el­se på grund av vår star­ka tra­di­tion in­om skrädderi. Den tra­di­tio­nel­la Sa­vi­le Row-sti­len är in­te då­lig, men nu kom­mer djär­va­re sätt att bä­ra skräd­dar­sytt på, som in­te ba­ra hål­ler sig in­om ­skjort- och slip­ster­ri­to­ri­et.

Vad står ba­kom den­na för­änd­ring?

– Vårt sätt att le­va på har för­änd­rats, och i sin tur hur vi klär oss. Vi vill ha en ­skräd­dar­sydd fi­gur ut­an att plag­gen blir för ”tunga”, en look som är for­mell men in­te så ­kon­stru­e­rad. När vi först drev ­ige­nom vår idé om att män kan bä­ra ud­da plagg ­pre­cis som kvin­nor gör, ­ver­ka­de många ha svårt för att för­stå det­ta. Men nu finns det ­de­fi­ni­tivt en ten­dens att bä­ra skräd­dar­sytt på oli­ka och mer av­slapp­na­de sätt.

Hur tror du att brit­tiskt skrädderi kom­mer att fort­sät­ta för­änd­ras?

– Brit­tiskt skrädderi hål­ler på att öpp­na upp sig. Un­der en lång tid har det knappt ­fun­nits nå­got ut­byte alls mel­lan tra­di­tio­nellt skrädderi och avant­gar­det. Vägen mel­lan dem vi­sar sig va­ra bå­de kom­mer­si­ellt och in­ter­na­tio­nellt till­ta­lan­de.

Cli­ve Dar­by fo­to­gra­fe­rad i Ra­kes bu­tik på Du­ke Stre­et 77, Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.