Mi­chael hill

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

För­änd­ras kun­der­na?

dra­ke’s

Mi­chael Hill är verk­stäl­lan­de di­rek­tör på slips- och scarfspe­ci­a­lis­ten Dra­ke’s. Hans kar­riär bör­ja­de hos Sa­vi­le Row-­skräd­da­ren Ri­chard Ja­mes in­nan han slöt sig sam­man med Dra­ke’s grun­da­re Mi­chael Dra­ke för att vi­da­re­ut­veck­la fö­re­ta­get. Ny­li­gen öpp­na­de Dra­ke’s sin egen bu­tik på Clif­ford Stre­et i Lon­don, fick en ny fa­brik på Ha­ber­dasher Stre­et och lan­se­ra­de en skjort­lin­je.

Är in­te brit­ter­nas kär­lek till slip­sar ­föråld­rad?

– Det finns en bild av att eng­elsk stil är väl­digt stiff – se ba­ra på al­la de bre­da, jacquard­väv­da si­den­slip­sar­na till ­ex­em­pel. Men det finns ock­så en mo­dern ­eng­elsk es­te­tik som bör­jar ta vid, vil­ken är vik­tig att upp­märk­sam­ma ef­tersom de tra­di­tio­nel­la herr­kon­fek­tio­ner­na mås­te an­pas­sa sig. In­flu­en­ser­na är glo­ba­la. Nu hand­lar det om att se be­kväm, en­kel och ele­gant ut var du än be­fin­ner dig.

Men hur många bär egent­li­gen slips i dag?

– Det går in­te att för­ne­ka sta­tisti­ken: män bär säl­lan slips i dag. Men än­då är vi mer upp­tag­na på fö­re­ta­get nu än för tio år se­dan. När män kö­per slips i dag så är det för att de vill ha en – det ra­mar in ­an­sik­tet och ad­de­rar färg – och in­te ba­ra för att de mås­te. Och så vill de ha en slips med en an­nan at­ti­tyd – en som man kan bä­ra med en cham­bray-skjor­ta och en okon­stru­e­rad jac­ka. Dess­utom, till­fäl­let då man får bä­ra nå­got skräd­dar­sytt vill man in­te mis­sa i vår tid av mass­till­verk­ning.

– Kun­der­na är mer kun­ni­ga nu än ­nå­gon­sin – och mer in­tres­se­ra­de av ­plag­gets här­komst än av själ­va va­ru­mär­ket. Brit­tis­ka män vill kö­pa brit­tis­ka pro­duk­ter. Det är trots allt ett ­glo­balt ­fe­no­men – att pro­du­ce­ra och hand­la ­lo­kalt. Men vart det än görs, så mås­te det ut­tryc­ka in­tegri­tet.

Mi­chael Hill ­fo­to­gra­fe­rad i Dra­ke’s ny­öpp­na­de ­fa­briks­bu­tik på Ha­ber­dasher Stre­et 3, Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.