Em­ma willis

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

Em­ma Willis var sång­ers­kan som ­bör­ja­de säl­ja herr­klä­der dörr till dörr in­nan hon star­ta­de eget 1989. Hen­nes fö­re­tag är i dag en av en­bart tre Jer­myn Stre­et­skjort­ma­ka­re som åter­står i Eng­land. 2010 för­vär­va­de hon sin egen fa­brik.

Hur är eng­els­ka skjor­tor an­norlun­da jäm­fört med skjor­tor från and­ra län­der?

– Det finns en fle­ra se­kel lång tra­di­tion av att pro­du­ce­ra skjor­tor­na här in­nan­för lan­dets grän­ser. Eng­els­ka ­skjor­tor är dess­utom skur­na på ett an­norlun­da sätt – söm­men är tra­di­tio­nellt näs­tan en cen­ti­me­ter bred, vil­ket ger skjor­tor­na en viss es­te­tik. Men jag är ock­så glad över att kun­na sä­ga att det för­änd­ras; vi går ifrån de bre­da rän­der­na och kon­trast­kra­gar­na mot nå­got myc­ket mer sub­tilt. Nu hand­lar det om de­tal­jer­na, re­dan i väv­na­den.

Är det vik­tigt för ditt fö­re­tag att va­ra eng­elskt?

– Ja, att ha en eng­elsk iden­ti­tet är verk­li­gen vik­tigt för oss – det är ju vad jag har vux­it upp med, vad jag för­står och vad jag har en käns­la för. När jag kö­per in ­klä­der fö­re­stäl­ler jag mig en eng­els­man, of­tast min man, som ock­så är min med­hjäl­pa­re. Han är eng­elsk­he­ten per­so­ni­fi­e­rad: han är med­ lem i en herr­klubb, han bå­de ja­gar och fis­kar, hans far upp­fost­ra­des av si­na most­rar me­dan för­äld­rar­na res­te till In­di­en …

Hur ser fram­ti­den ut för det eng­els­ka skjort­ma­ke­ri­et?

– Bran­schens ryk­te häng­er re­dan på en skör tråd, ef­tersom så många av pro­duk­ti­o­ner­na nu­me­ra skic­kas ut­om­lands. ­Män­ni­skor är räd­da för att star­ta nya ­fa­bri­ker, ef­tersom man då har att gö­ra med män­ni­skor och ma­ski­ner och in­te ba­ra ­kal­kyl­blad och or­der­be­ställ­ning­ar. Det är myc­ket mer in­tres­sant att skräd­dar­sy ­skjor­tor­na själv men man mås­te ha pas­sion.

Em­ma Willis fo­to­gra­fe­rad i sin ­bu­tik på Jer­myn Stre­et 66, Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.