nick ­cle­ments

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

Nick Cle­ments har job­bat som herr­mo­de­fo­to­graf i 25 år och är grun­da­ren av tid­skrif­ten Men’s Fi­le, det förs­ta ­eng­els­ka ma­ga­si­net att do­ku­men­te­ra den allt mer in­fly­tel­se­ri­ka sub­kul­tu­ren re­vi­val med fo­kus på brit­tis­ka och ame­ri­kans­ka ­ar­bets­klä­der från pe­ri­o­den mel­lan 1920-­och 60-ta­let.

Var­för har Eng­land en histo­ria av att upp­fin­na sub­kul­tu­rel­la sti­lar?

– Eng­els­män ver­kar va­ra som gjor­da för att främ­ja sub­kul­tu­rer – punk, mod, ted­dy boy – vil­ket är en av ­an­led­ning­ar­na till var­för ma­ga­si­net Men’s Fi­le ­kom­mer här­i­från. I and­ra län­der mås­te man klä sig lämp­ligt för att in­te upp­fat­tas som en ­gal­ning. I Eng­land kan vi fort­fa­ran­de upp­fat­tas som kons­ti­ga, men vi ­kän­ner in­te be­hov av att pas­sa in. Brit­ter kan dess­utom hänge sig åt en sub­kul­tur för res­ten av li­vet, in­te ba­ra för att det är tren­digt.

Vil­ken typ av män om­fam­nar ­re­vi­val- sti­len?

– Som jag ser det finns föl­jan­de ­per­son­lig­hets­ty­per i Eng­land: the ­figh­ters, the lo­vers och the sty­lists. Det är the figh­ters som gil­lar re­vi­val-sti­len, ­ef­tersom det blir som ett slags gäng, men till viss del även the lo­vers, som tror att det är ett sätt att få tje­jer på.

När går re­vi­val över till ett ­ ko­stym­dra­ma i stäl­let?

– Visst kan man över­dri­va, och bli en pa­stisch av en pa­stisch. Det har ­fun­nits till­fäl­len då jag själv sett ut som en bort­kom­men sta­tist från en b-film. Men ­an­led­ning­en till att re­vi­val är så till­ta­lan­de är en­kel; klä­der­na är be­kvä­ma ut­an att va­ra barns­li­ga. Det är där­för som ja­pa­ner­na kal­lar sti­len för dad sty­le. Man ser in­te ut som en fem­tio­å­ring som klätt sig som en fem­ton­å­ring. Re­vi­val om­fam­nar en stil, som tack och lov, in­te har nå­got med mo­detren­der att gö­ra.

Nick Cle­ments fo­to­gra­fe­rad i sitt hem i Sur­rey, syd­öst­ra Eng­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.