KOSTYMENI DE­TALJ

Plaza Uomo - - MANUAL -

I takt med det öka­de in­tres­set för skräd­dar­sytt och hand­gjort mo­de ställs allt hög­re krav på ko­sty­mens pass­form och ma­te­ri­al. Även om man in­te har möj­lig­het att kö­pa äk­ta skräd­dar­sytt kom­mer man långt med en hög­kva­li­ta­tiv fär­dig ko­stym och en duk­tig änd­rings­skräd­da­re. Skett på rätt sätt kom­mer ko­sty­men att kun­na hänga med länge.

Sla­get är en sak som är svår att få till. Det som skil­jer en bra från en säm­re ko­stym är hur väl­gjort un­der­ar­be­tet är. Bröst­par­ti­et har ett fly­tan­de mel­lan­lägg i kan­vas he­la vägen ner till slu­tet av fram­styc­ket, så kal­lat full­kan­vas. En mat­chan­de knapp i bra ma­te­ri­al, i det­ta fall en mörk knapp i horn. En mörk­brun knapp mot ett ma­rin­blått tyg ger ett bra hel­hets­in­tryck. Und­vik svar­ta knap­par mot ett blått tyg. Är­mar­na är öpp­na och är tråck­la­de och ut­an någ­ra knap­par i – det­ta för att en änd­rings­skräd­da­re ska kun­na läg­ga upp el­ler ner är­men ut­i­från kun­dens längd för ett per­fekt re­sul­tat. Knap­par­na sys i för hand ef­ter det­ta och knapp­hå­len öpp­nas. Hur ax­eln är isatt och sydd får en stor ef­fekt på helt­hets­in­tryc­ket. Oav­sett om det är en lätt upp­byggd ax­el el­ler en mjuk okon­stru­e­rad så är det­ta ett vik­tigt mo­ment där hant­ver­ket gör det lätt att skil­ja en bra från en då­lig ko­stym. Ma­de in? Det är ing­en ga­ran­ti men det kan va­ra av vikt var ko­sty­men är till­ver­kad. Län­der som Eng­land, Ita­li­en, Frank­ri­ke och Ja­pan lig­ger i fram­kant när det gäl­ler att sy fär­di­ga ko­sty­mer av hög kva­li­tet. Ko­sty­men på bil­den kom­mer från ja­pans­ka Ring Jac­ket och sys i Osa­ka. tyg av hög kva­li­tet. I det­ta fall, vil­ket fram­går av eti­ket­ten, kom­mer ty­get från eng­els­ka Hol­land & Sher­ry och är ett twill­tyg i 100 % ull. Ex­em­pel på and­ra bra till­ver­ka­re av tyg är Lo­ro Pi­a­na, Fox Bros, Zeg­na, Dra­pers, Eu­ro­tex, och Dug­da­le & Bros. Byx­an på en väl­skräd­dad ko­stym bör le­ve­re­ras med rå­längd. Det­ta för att en änd­rings­skräd­da­re ska kun­na läg­ga upp byx­an ut­i­från bä­ra­rens längd. Det bör dess­utom fin­nas tyg som räc­ker till slag för den som så öns­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.