KO­STY­MENS UR­SPRUNG

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ex­akt vem som upp­fann el­ler när ko­sty­men så som vi bär den i dag kom till tvis­tar många om. Den per­son som de fles­ta kre­di­te­rar ko­sty­mens upp­komst är den brit­tis­ka aris­to­kra­ten Ge­or­ge Bry­an ”Beau” Brum­mel (1778–1840). Han bör­ja­de un­der de förs­ta åren av 1800-ta­let att bä­ra en le­di­ga­re ka­vaj och långa byx­or i stäl­let för den frack­lik­nan­de jac­ka och kort­byx­or med knä­strum­por som var på mo­det. Han bör­ja­de även att bä­ra nå­got som mer kan lik­nas mer vid da­gens slips än den om­fat­tan­de kra­vatt som ti­di­ga­re var en del av kläd­seln. Li­te iro­niskt är att syf­tet var att ska­pa en le­di­ga­re kläd­sel med tan­ke på att ko­sty­men i dag upp­fat­tas som ett for­mellt sätt att klä sig. Som ett tack för sin för­tjänst har Beua Brum­mel, som fått ge upp­hov till be­grep­pet dan­dy­ism, för­e­vi­gats med en sta­ty. Var? På Jer­myn Stre­et i Lon­don så klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.