Vad me­nas egent­li­gen med ful­lel­ler halv­kan­vas?

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ett be­grepp som of­ta dy­ker upp när kva­li­tets­ko­sty­mer dis­ku­te­ras är kan­vas­kon­struk­tio­nen. Vad me­nas? Det som ska­par en ka­vajs form är mel­lan­läg­get som syf­tar till att byg­ga upp och ge stad­ga. Mel­lan­läg­get an­vänds för att fix­e­ra yt­ter­ty­get med fod­ret och är of­tast till­ver­kat i bo­mull­s­kan­vas el­ler oli­ka for­mer av lin el­ler ta­gel. De enkla­re kva­li­ter­na lå­ter lim­ma fast mel­lan­läg­gen med ty­get, vil­ket med­för att ka­va­jen kan tap­pa sin form och bubb­la sig. Det som kän­ne­teck­nar kva­li­tet är det som kal­las fly­tan­de mel­lan­lägg. Då pi­ke­ras mel­lan­läg­get för hand med små stygn och det for­mar sig bätt­re ef­ter bä­ra­ren. Vid halv­kan­vas blan­das fly­tan­de och lim­ma­de mel­lan­lägg. Hel­kan­vas är till störs­ta del befriad från lim­ma­de mo­ment vil­ket ger bäst re­sul­tat men är mest tidskrä­van­de och kos­tar mest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.