STI­LI­KO­NEN

Ste­ve mcQu­een

Plaza Uomo - - MANUAL -

när Ste­ve mcqu­een och res­ten av uSa:s mo­tor­cy­kel­team var på väg till öst­ra tyskland för det be­röm­da sex­da­gars ra­cet 1964 så stan­na­de de till i lon­don hos Bar­bour för att eki­pe­ra sig med jac­kan International. Den­na fick ikonsta­tus som mo­tor­cy­kel­jac­ka och har länge kom­mit att för­knip­pas med just Ste­ve mcqu­een. För­ra året lan­se­ra­de va­ru­mär­ket en kol­lek­tion med re­pli­kor på just de jac­kor som mcQu­een bar på 1960­ta­let. Des­sa finns fort­fa­ran­de till­gäng­li­ga i väl

sor­te­ra­de nät­bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.