OL­JE­ROC­KEN I DE­TALJ

Plaza Uomo - - MANUAL -

Bar­bour har kom­mit att bli sy­no­nymt med den tid­lö­sa och prak­tis­ka ol­je­roc­ken. Till­sam­mans med käng­or, stöv­lar och fri­tids­klä­der drar sti­len åt det lands­orts­ro­man­tis­ka hål­let men jac­kan kan gott kan bä­ras över en for­mell kläd­sel för att

bry­ta av och ska­pa en in­tres­sant hel­het.

Lång­fib­rig bo­mull som vävs och im­preg­ne­ras med vax. En drag­ked­ja med den ka­rak­tä­ris­tis­ka ”ög­lan” att dra i samt med sto­ra tän­der vil­ka bor­gar för en god kva­li­tet.

Man­ches­ter­kra­ge.

tryck­knap­par av hög kva­li­tet i kor­ro­sions­fri mäs­sing Rym­li­ga ut­an­på­lig­gan­de fic­kor med lock. Oli­ka ru­ti­ga klan­möns­ter be­ro­en­de på mo­dell. Vin­ter­ver­sio­ner­na har ett li­te var­ma­re foder i ull jäm­fört med den nor­ma­la mo­del­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.