Viss­te du att …

Plaza Uomo - - MANUAL -

Bar­bour grun­da­des 1894 och till­ver­ka­de då prak­tis­ka vax­a­de yt­ter­plagg som läm­pa­de sig väl för li­vet på lan­det och de krav på funk­tion som då ställ­des. Det är svårt att sä­ga ex­akt när och hur des­sa vax­a­de bo­mulls­plagg kom till. En all­män tro är dock att det var fis­ka­re på Eng­lands väst­kust som bör­ja­de att im­preg­ne­ra si­na yt­ter­plagg med tjä­ra och fiskol­ja för att des­sa bätt­re skul­le stå emot vä­ta och blåst. Det­ta gjor­de dem dock ste­la. Med Bar­bours oil­cloth fick de sam­ma funk­tion men med mju­ka­re käns­la och läng­re livs­längd. Bar­bour har ett ge­di­get ar­kiv av gam­la plagg i sin fa­brik. Den älds­ta jac­kan de har kom­mer från 1910 och gick un­der nam­net Un­c­le Har­ry’s coat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.