LÄ­DER som ma­te­ri­al

Plaza Uomo - - MANUAL -

Lä­der­in­du­strin är en av värl­dens älds­ta och även om pro­ces­sen för att för­äd­la lä­der har ut­veck­las har prin­ci­pen all­tid va­rit sam­ma. Ge­nom det man kal­lar garv­ning be­hand­las läd­ret så att det kan an­vän­das och in­te rutt­na. I pro­ces­sen är nu­me­ra ke­mi­ka­li­er van­ligt fö­re­kom­man­de. Hur hög kva­li­te­ten blir be­ror på tre sa­ker: kva­li­te­ten på läd­ret, hur det har be­ar­be­tats, samt hant­verks­ni­vån vid till­verk­ning­en. Vårt råd när det gäl­ler plån­böc­ker är där­för att väl­ja ni­scha­de till­ver­ka­re, spe­ci­a­li­se­ra­de på lä­der­va­ror. De bäs­ta till­ver­kar­na väl­jer lä­der från unga djur då de­ras lä­der är nå­got mju­ka­re, tun­na­re och har mind­re mär­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.