PLÅN­BO­KEN I DE­TALJ

Plaza Uomo - - MANUAL -

Oav­sett om man fö­re­drar kon­tan­ter el­ler kort be­hövs en plån­bok. For­ma­tet och ut­fö­ran­det är in­di­vi­du­ellt. Vi fö­re­språ­kar en plån­bok av hög kva­li­tet, till­ver­kad i fi­nas­te lä­der. Den kom­mer att kun­na hål­la länge och ba­ra bli vack­ra­re och få mer pa­ti­na med åren.

Lä­der av högs­ta kva­li­tet som gar­vats på na­tur­lig väg. Själ­va kan­ter­na pressas myc­ket tun­na så att de kan vi­kas och se­dan sys. De är trim­ma­de för hand.

Plån­bok från Et­ting­er. Mär­kets lo­go­typ pressas el­ler stan­sas in. När allt är klart och in­nan plån­bo­ken pac­kas så put­sas den med po­lish för hand. Utsku­ren ef­ter ett unikt ska­pat möns­ter av en skick­li­ga till­skä­ra­re, of­ta för hand. Vid stör­re kvan­ti­te­ter sker det­ta ge­nom så kal­lad clic­king där man skär ut läd­ret med en stör­re press. Plån­bo­ken sys av skick­li­ga hant­ver­ka­re på ma­skin för hand med myc­ket tä­ta stygn. För en plån­bok av högs­ta kva­li­tet är läd­ret jämn­tjockt över­allt. Det­ta åstad­kom­mer man ge­nom nå­got som kal­las split­ting. Då av­lägs­nas ojämn­he­ter med ett syl­vasst blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.