EX­PER­TEN

Cat­ha­ri­na Her­ré

Plaza Uomo - - MANUAL -

VD OCH ÄGA­RE AV DEN SVENS­KA LÄDERVARUMÄRKEt PALM­GRENS.

vad gör en plån­bok från Palm­grens unik? – Palm­grens plån­böc­ker sys i ett ve­ge­ta­bi­liskt gar­vat kalv­skinn i ett fler­tal oli­ka mo­del­ler. Vi ar­be­tar lång­sik­tigt och upp­da­te­rar lö­pan­de vå­ra mo­del­ler vil­ket in­ne­bär att om kun­den har en gång hit­tat en fa­vo­rit, finns det go­da möj­lig­he­ter att fin­na sam­ma mo­dell i oli­ka ut­fö­ran­de och

fär­ger fle­ra år se­na­re. vil­ken typ av lä­der fö­re­drar

du för en plån­bok? – Lä­der av hög kva­li­tet. Jag fö­re­drar ett ve­ge­ta­bi­liskt gar­vat

kalv­skinn som åld­ras vac­kert! Hur ska man skö­ta om sitt lä­der för att plån­bo­ken skall hänga med så länge som möj­ligt? – För att plån­bo­ken skall åld­ras vac­kert och bi­be­hål­la sin form är vårt råd att in­te fyl­la den till brist­nings­grän­sen. Ren­sa kvit­ton, en­dast ett kort per kort­fic­ka, etc. tor­ka gär­na av den med en fuk­tig mjuk tra­sa och smörj re­gel­bun

det in den med en ofär­gad lä­der­kräm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.