EX­PER­TEN

Mi­chael Hill

Plaza Uomo - - MANUAL -

MI­CHAEL HILL ÄR DE­LÄ­GA­RE OCH KONSt­NÄR­LIG LE­DA­RE HOS DRA­KE'S LON­DON, AV MÅNGA AN­SED­DA SOM EN AV VÄRL­DENS FRÄMS­tA

SLIPStILLVERKARE.

var­för har slip­sen bli­vit

så po­pu­lär igen? – Det finns onek­li­gen en yng­re ge­ne­ra­tion av män som är in­tres­se­ra­de av att klä upp sig; en sund re­ak­tion på den se­nas­te ti­dens le­di­ga och ner­kläd­da mo­de. En av de sa­ker som de le­tar ef­ter är äkt­het och re­le­vans, sna­ra­re än nå­got gam­mal­dags. De är väl på­läs­ta och in­sat­ta, in­te minst via so­ci­a­la me­di­er, och vi är stol­ta över att kun­na mö­ta det­ta ge­nom att till­ver­ka vå­ra slip­sar

och skjor­tor i Eng­land. vad kän­ne­teck­nar en slips

från Dra­ke’s lon­don? – Vå­ra ma­te­ri­al. Vi för­sö­ker ald­rig se hur man kan gö­ra nå­got bil­li­ga­re, ba­ra bätt­re. Om du kom­pro­mis­sar med ty­get drab­bas den fär­di­ga slip­sen. Vi prin­tar för hand i Mac­cles­fi­eld, Eng­land, och vår väv­ning sker i Sud­bu­ry, Suf­folk. Se­dan är det en frå­ga om till­verk­ning. Många av vå­ra så kal­la­de slip­pers, vå­ra ex­per­ter som handsyr slip­sar­na, har va­rit med

oss i tju­go år el­ler mer. Hur ska man bä­ra en le­di­ga­re slips?

– till­sam­mans med and­ra le­di­ga plagg: en but­ton­down- el­ler cham­bray­skjor­ta, en mjuk okon­stru­e­rad ka­vaj, ud­da byx­or i bo­mull och chuk­ka­boots i moc­ka. Å and­ra si­dan tyc­ker jag att man kan mixa en le­di­ga­re slips ihop med en mer for­mell ko­stym och skjor­ta.

Att mixa ytor och ma­te­ri­al när man klär sig kan ska­pa en bra hel­het och en le­di­ga­re slips kan då va­ra till stor hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.