Det per­fek­ta snit­tet

Sö­ker du en skjor­ta där allt sit­ter som det ska, då är en mått­sydd skjor­ta nå­got att sat­sa på. Pla­za Uo­mo be­sök­te herr­skräd­de­ri­et Bau­er i Stock­holm för att få en gui­de till hur måt­ten tas.

Plaza Uomo - - MANUAL -

Vi är of­ta en kom­bi­na­tion av tre, fy­ra skjort­stor­le­kar och en kon­fek­tions­skjor­ta blir of­ta en kom­pro­miss. Vill man verk­li­gen se till att krag­mått, ärm­längd och vidd syn­kar så är en mått­sydd skjor­ta ett strå­lan­de al­ter­na­tiv. Hos herr­skräd­de­ri­et Bau­er i Stock­holm läggs stor vikt vid den måt­tag­ning som ut­gör grun­den för en väl­sit­tan­de skjor­ta.

– Mått­syd­da skjor­tor kan ibland va­ra en­dast va­ri­a­tio­ner på någ­ra oli­ka skjort­mal­lar, men hos oss ri­tas ett nytt möns­ter för var­je kund, vil­ket helt ut­går från kun­dens mått och öns­ke­mål om skjor­tans ut­se­en­de, sä­ger Fre­de­rik An­der­sen på Bau­er.

Skjor­tor­na sys upp av ett li­tet skrädderi i Pe­sca­ra, Ita­li­en, där åt­ta skräd­da­re är spe­ci­a­li­se­ra­de på upp­gif­ter som man­schet­ter, kra­gar el­ler knap­par.

– Rent tek­niskt skul­le skjor­tor­na kun­na sys här, men ef­tersom vår hu­vud­in­rikt­ning är svar­ta ko­sty­mer så går det in­te. Ska man sy vi­ta skjor­tor mås­te det va­ra kli­niskt rent, och här skul­le svar­ta par­tik­lar från ko­stym­ty­ger­na för­där­va allt.

Pri­set för en mått­sydd skjor­ta från Bau­er lig­ger på mel­lan 2 000 och 4 500 kro­nor. I det öv­re span­net finns skjor­tor av ty­ger med den fi­nas­te bomul­len där ex­tra långa fib­rer gör ty­ger­na su­per­tun­na.

– Men det är säl­lan man be­hö­ver gå på de kva­li­te­ter­na, de blir näs­tan oprak­tis­ka, me­nar Fre­de­rik.

Fre­de­rik An­der­sen på ­herr­skräd­de­ri­et Bau­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.