vå­ga pro­va MÖNSTERTRYCK

Sten­ströms chefs­de­sig­ner Pe­ter jüri­a­do om tren­der in­om skjort­mo­del­ler, möns­ter och kva­li­te­ter.

Plaza Uomo - - MANUAL -

av Sve­ri­geS två le­dan­de skjort­ma­ka­re är Sten­ströms i Helsing­borg den älds­ta. I år fi­ras 115-års­ju­bi­le­et. Skräd­da­ren Au­gust Sten­ströms skjor­tor an­sågs un­der det för­ra se­kel­skif­tet va­ra de mest ele­gan­ta som Helsing­borgs fi­na herrar kun­de bä­ra. Ryktet spred sig i allt vi­da­re kret­sar och 1912 flyt­ta­de Sten­ströms in i en fa­brik som då var Skan­di­na­vi­ens störs­ta och sys­sel­sat­te 140 skräd­da­re och söm­mers­kor.

Sten­ströms chefs­de­sig­ner Pe­ter Jüri­a­do tar i dag fram kol­lek­tio­ner som in­te ba­ra når ut­an­för Helsing­borgs grän­ser, ut­an finns att kö­pa i sto­ra de­lar av värl­den.

– Det gäl­ler att an­pas­sa kol­lek­tio­ner­na till re­spek­ti­ve mark­nad; det som är tren­digt i Sve­ri­ge ett år kan be­hö­va yt­ter­li­ga­re någ­ra år på sig för att va­ra in­ne på en an­nan kon­ti­nent.

Hur ser hös­tens och vin­terns tren­der ut?

– Skjor­tan har va­rit i fo­kus i många år och vi har fått allt yng­re kun­der, även i det seg­ment som vi gör mest: klas­sis­ka skjor­tor. Vå­ra lin­jer som föl­jer mo­de­bil­den och ti­dens tren­der är in­för hös­ten mer mönst­ra­de, till ex­em­pel med oli­ka sor­ters pric­kar el­ler möns­ter som ger op­tis­ka ef­fek­ter. En trend är ock­så att skjor­tan mer mat­char yt­ter­plag­gens struk­tur. En fla­nell­ko­stym med en skjor­ta i en tvät­tad el­ler borstad kva­li­tet el­ler med struk­tur är rik­tigt fint.

för­änd­ras an­vänd­nings­om­rå­det ock­så?

– Vi kom­mer att ha skjor­tor som pas­sar till fler ak­ti­vi­te­ter, in­te ba­ra till kon­to­ret el­ler till fes­ten. I dag ser fler och fler stor­he­ten med en skjor­ta även för jakt och an­nat na­tur­liv, el­ler så vill man dra på sig en skjor­ta i en bland­ning av bo­mull och kash­mir för af­ter­skin.

Hur går er mått­syd­da kol­lek­tion?

– Mått­sytt ökar ock­så he­la ti­den. För kun­der med mått som in­te mat­char ge­me­ne man, till ex­em­pel de som byg­ger musk­ler, är möj­lig­he­ten att änd­ra vid­der­na en för­ut­sätt­ning för att de ska kun­na ha en väl­sit­tan­de skjor­ta. Måt­ten tas i bu­tik hos vå­ra åter­för­säl­ja­re el­ler av kun­den själv och lag­ras så att kun­den kan be­stäl­la fler skjor­tor med sam­ma mått.

Vil­ka skjor­tor bör man ha häng­an­de i gar­de­ro­ben i höst?

– Att ha ett bra ur­val av skjor­tor hem­ma är vik­tigt. En och sam­ma bla­zer kan ge helt oli­ka in­tryck be­ro­en­de på vil­ken skjor­ta man väl­jer att bä­ra till den. Grund­gar­de­ro­ben bör in­ne­hål­la en vit och en ljus­blå skjor­ta, då kla­rar man sig i de fles­ta of­fi­ci­el­la sam­man­hang. I höst ska man ock­så sat­sa på en skjor­ta med mönstertryck, och där kan grund­fär­gen få va­ra ne­u­tral så att man lå­ter mönst­ret få spe­la hu­vud­rol­len. För en lyx­i­ga­re fri­tid tyc­ker jag ock­så att man ska ha plats med en sport­skjor­ta, ele­gant fisk­bensmönst­rad i grått el­ler bei­ge och med in­slag av kash­mir i bo­mulls­ty­get.

”en och sam­ma BLa­Zer kan ge heLt oLi­ka in­trYck Be­ro­en­De På viL­ken skjor­ta man väL­jer att Bä­ra tiLL Den.”

Sat­sa på en mönst­rad el­ler pric­kig skjor­ta i höst. Och med en vit el­ler ljus­blå skjor­ta kla­rar man sig i de fles­ta of­fi­ci­el­la sam­man­hang, me­nar Pe­ter Jüri­a­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.