jor­den runt i Skjor­ta

Pla­za Uo­mo kart­läg­ger skjor­tans uni­ver­sum och lis­tar 20 skjort­till­ver­ka­re som du all­tid kan räk­na med.

Plaza Uomo - - MANUAL -

iTa­li­enSKT HanT­VeRK

fi­na­mo­re 1925

Na­po­li­tansk skjort­ma­ka­re som handsyr knapp­hål, kra­gar och ax­lar. Re­sul­ta­tet blir skjor­tor som ald­rig är fel.

bar­ba na­po­Li

Finns i Ne­a­pel se­dan 1988 och har bli­vit mäs­ta­re på bu­si­nes­skjor­tor med ita­li­ens­ka drag. Un­der­lin­jer finns med mind­re for­mel­la skjor­tor.

Lui­gi bor­reL­Li

Klas­siskt Ne­a­pel­mär­ke som sat­sar hårt på hant­ver­ket. De­tal­jer som ärm­hål, kra­gar, man­schet­ter, ax­lar och knap­par är syd­da för hand.

Lo­renZi­ni

Skjort­ma­ka­re i Mi­la­no se­dan 1920 med li­ka mi­ni­ma­lis­tisk som so­fisti­ke­rad stil. Kil­lar som Ke­a­nu Re­e­ves, Har­ri­son Ford och Jack Nichol­son äls­kar mär­ket.

SaL­va­to­re pic­co­Lo

Ett mär­ke som ut­ma­nar det for­mel­la och klas­sis­ka i skjor­tor­nas Ne­a­pel med att er­bju­da tvät­ta­de ty­ger med vin­ta­ge­käns­la. Tum­mar dock in­te på hant­ver­ket.

BRiT­TiSK KVa­li­TeT

turn­buLL & aS­Ser

Har tre knap­par i man­schet­ten, men är li­ka känt för osvik­lig kva­li­tet och att de le­ve­re­rar skjor­tor till prins Char­les. Finns på Jer­myn Stre­et i Lon­don se­dan 1904.

em­ma WiLLiS

En upp­stic­ka­re på Jer­myn Stre­et se­dan slu­tet av 1990-ta­let. Em­mas till­ver­kas en­ligt brit­tisk tra­di­tion med sto­ra de­lar hand­hål­len nål.

ray­ner & Stur­geS

Gjor­de si­na förs­ta skjor­tor 1935, och in­nan dess le­ve­re­ra­de de skjort­kra­gar till bu­ti­ker­na på Jer­myn Stre­et.

tho­maS pink

Flör­ten med en yng­re skjort­publik är up­pen­bar med tan­ke på de färg­gla­da de­tal­jer­na. Men tret­tio år på Jer­myn Stre­et har eta­ble­rat mär­ket som en brit­tisk klassiker.

KlaS­SiS­Ka Ko­STYm­SKJoR­ToR er­me­ne­giL­do Zeg­na

Ita­li­ensk mäs­ta­re på ko­sty­mer i ma­ka­lö­sa ty­ger. De­ras skjor­tor tas fram för att mat­cha svi­dar­na och är all­tid säk­ra val.

ca­na­Li

Åt­tio­å­rig ita­li­e­na­re som med åren hit­tat en vin­nan­de mix av ita­li­enskt och brit­tiskt i si­na ko­sty­mer. Det­sam­ma gäl­ler för skjor­tor­na.

char­vet

En snart 180-årig fransk skjort­ma­ka­re som öpp­na­de skjort­bu­tik på pla­ce Ven­dô­me i Pa­ris re­dan 1838. Först med fas­ta kra­gar och man­schet­ter. JFK:s och YSL:s fa­vo­rit­mär­ke.

hugo boSS

Det tys­ka mär­ket blev 1980-ta­lets yup­pi­efa­vo­rit och har fort­satt le­ve­re­ra skjor­tor som är per­fek­ta för bu­si­nes­sko­sty­men.

ame­Ri­KanSK fRi­HeT

brookS brot­herS John Brooks såg i slu­tet av 1800-ta­let hur brit­tis­ka po­lo­spe­la­re fäs­te si­na kra­gar i skjor­tan för att de in­te skul­le blå­sa upp i an­sik­tet. Idén lå­na­des in till den eg­na till­verk­ning­en, och but­ton down-skjor­tan var född.

git­man vin­tage Pro­du­ce­ra­de ur­sprung­li­gen för bland and­ra Gant, men hit­ta­de sin nisch när de un­der eget namn bör­ja­de gö­ra mo­der­na skjor­tor med ret­ro­de­tal­jer.

ha­miL­ton ShirtS En skjort­ma­ka­re med anor från 1883 som gör skjor­tor med när­mast eu­ro­pe­isk käns­la för stil och form.

raLph Lau­ren

Mäs­ta­re på kva­li­te­ter – få lyc­kas pric­ka in rätt käns­la i skjor­tor­na di­rekt från bu­ti­ken som Ralph Lau­ren, oav­sett om det är en mjuk fri­tids­skjor­ta el­ler en stram ko­stym­skjor­ta man köpt.

Ralph Lau­ren.

Char­vet.

Er­me­ne­gil­do Zeg­na.

Hugo Boss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.