det Sit­ter i kra­gen turn­doWn

Kra­gen ska ge ka­rak­tär till skjor­tan och en per­fekt in­ram­ning till slip­sen. se­basti­an Dol­ling­er, de­sign­chef på eton, ger si­na per­son­li­ga tips om fem an­vänd­ba­ra krag­ty­per.

Plaza Uomo - - MANUAL -

but­ton­doWn

”Kanske främst för­knip­pad med le­di­ga­re skjor­tor, men en otro­ligt mångsidig krag­form. Bär den spor­tigt ame­ri­kanskt el­ler upp­knäppt med krit­strecks­ran­dig fla­nell­ko­stym och slips i sann Gi­an­ni Ag­nel­li-an­da.”

tab­kra­ge

”An­das ele­gans av den gam­la sko­lan, och har fått en re­vi­val se­dan Da­ni­el Craig bar den i se­nas­te Bond-fil­men. Knäpp­ning ba­kom kra­gen ger slip­sen ett fint fall.” ”For­mell och tra­di­tio­nell krag­form. Bärs främst av po­li­ti­ker och af­färs­män som in­te vill väc­ka för myc­ket upp­märk­sam­het. Pas­sar bra till flu­ga och där­för har de fles­ta smo­king­skjor­tor den här kra­gen.”

kLubb­kra­ge

”En stil­sä­ker och lek­full skjort­kra­ge som ur­sprung­li­gen togs fram som en del av skol­u­ni­for­men vid det be­röm­da uni­ver­si­tet i Eton, Eng­land.”

cut aWay

”Den mo­der­na bu­si­nes­skjor­tans själv­kla­ra kra­ge. Be­ro­en­de på av­stån­det mel­lan krag­snib­bar­na och kra­gens höjd pas­sar den till al­la an­sikts­for­mer och slips­knu­tar. Prins Char­les bär den med hårt åt­dra­gen slips­knut och Sa­vi­le Row-svid.”

”cUt aWaY är Den mo­Der­na BU­si­ness­skjor­tans sjäLv­kLa­ra

kra­ge.”

Se­basti­an Dol­ling­er, de­sign­chef på Eton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.