Koll PÅ DE­TAL­JER­NA

Plaza Uomo - - MANUAL -

STRYKFRITT De ty­ger som krä­ver mi­ni­mal stryk­ning är of­ta tätt­väv­da och

be­hand­la­de med am­mo­ni­ak el­ler harts.

PÄR­LE­MOR Det ma­te­ri­al i knap­par­na som an­ses va­ra bäst skärs ut ur snäck­skal, bor­ras och po­le­ras för att se­dan

sys fast på skjor­tan.

FIBERLÄNGD Bomulls­fi­bern va­ri­e­rar i längd från ba­ra någ­ra mil­li­me­ter upp till drygt sex cen­ti­me­ter. Ju läng­re fi­ber, desto hög­re kva­li­tet

på det fär­di­ga ty­get.

TATTERSALL Ett rut­möns­ter som kanske mest för­knip­pas med bön­der och lor­der på eng­elsk lands­bygd, men som då och då dy­ker upp i kän­da mär­kens kol­lek­tio­ner. Per­fekt för höst­gar­de­ro­ben.

BRÖST­FIC­KA En upp­fin­ning som da­te­ras till 1960-ta­let. När man allt­mer säl­lan an­vän­de väst be­höv­des en fic­ka för glas­ö­gon, pen­nor och an­nat. An­ses va­ra fel att ha på en

for­mell skjor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.