Trunk Labs

Plaza Uomo - - FINAL - Chil­tern Stre­et 34 +44 20 7486 2357 www.trunkclot­hi­ers.com

Ur Trunk Clot­hi­ers fram­gång­ar föd­des 2013 ett nytt kon­cept. På Trunk Labs, li­te läng­re ner på sam­ma si­da av ­ga­tan, sat­sar man helt på ac­ces­so­a­rer, väs­kor och skor, men även en del på möb­ler, ­in­red­ning, kos­me­ti­ka och brev­pap­per. Den ge­men­sam­ma näm­na­ren för den fi­na mix­en av pry­lar är att allt är hand­ploc­kat med hög kva­li­tet som ut­gångs­punkt. På de 30 kvadrat­met­rar­na sam­sas va­ror från Com­me des Garçons, Le La­bo, Ae­sop och Valextra.

Höjd­punkt Trunk och Por­ter, det ja­pans­ka väsk­mär­ket, har sla­git si­na klo­ka hu­vu­den ihop. Re­sul­ta­tet he­ter Por­ter x Trunk och be­står av tre väs­kor i bo­mull­s­kan­vas. Des­sa finns till­gäng­li­ga i fär­ger­na svart och oliv­grönt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.