Chil­tern Fi­re­house

Plaza Uomo - - FINAL - Chil­tern Stre­et 1 +44 20 7073 7676 www.chil­tern­fi­re­house.com

Kan André Ba­lazs, ho­tell­mo­gu­len ba­kom Cha­teau Mar­mont i Los Ang­e­les och The Stan­dard i New York, ska­pa nå­got li­ka mytomspun­net av sitt ­förs­ta Lon­don­ho­tell? Det får ti­den ut­vi­sa, men för­ut­sätt­ning­ar­na finns de­fi­ni­tivt på Chil­tern Fi­re­house som, pre­cis som nam­net an­ty­der, lig­ger in­hyst i vad som va­rit en av Lon­dons förs­ta brand­sta­tio­ner. Trots när­va­ron av gott om brand­pos­ter och slang­ar så har vi svårt att se ho­tel­lets po­pu­la­ri­tet kvä­sas in­om över­skåd­lig fram­tid.

Höjd­punkt Re­stau­rang­en, där koc­ken Nu­no Men­des ­ba­sar och som kal­lats ” he­ta­re än so­len”, har ta­git över The Ivys och No­bus roll som ce­leb­ri­te­ter­nas ­fö­re­drag­na vat­ten­hål i sta­den. Ho­tel­let gör en strikt scre­e­ning­pro­cess av si­na re­stau­rang­gäs­ter, så går man in­te i arm­krok med Ka­te Moss el­ler Alexa Chung får man i värs­ta fall nöja sig med en lunch­sitt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.