Mo­noc­le Café

Plaza Uomo - - FINAL - Chil­tern Stre­et 18 +44 20 7135 2040 ca­fe.mo­noc­le.com

Myc­ket är sagt och skri­vet om Ty­ler Brû­lé och hans es­ka­pa­der (vi sak­nar för öv­rigt den ko­los­salt un­der­hål­lan­de blog­gen ­Be­ing Ty­ler Brû­lé), men få kan ar­gu­men­te­ra mot det fak­tum att han är nå­got på spå­ret med ma­ga­si­net Mo­noc­le och al­la dess oänd­li­ga va­ru­mär­kes­för­gre­ning­ar. Mo­noc­le Café hål­ler se­dan 2013 Lon­don­bor­na mät­ta med ett in­ter­kon­ti­nen­talt ut­bud av ­rät­ter som ja­pans­ka kat­su­mac­kor, dansk pöl­se och schwei­zisk bir­cher müs­li. Och ka­nel­bul­lar från svens­ka Fabri­que, för den som läng­tar hem.

Höjd­punkt Det my­si­ga kafé­et, som går i bäs­ta Ja­pan­mö­ter-Skan­di­na­vi­en stil, tar var­je del i kaféupp­le­vel­sen på all­var. Så till den grad att man lå­tit instal­le­ra en så­dan där för­värmd ja­pansk to­a­lett­stol med allsköns mu­sik- och ljud­knap­par på to­a­let­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.