Ar­cher Adams

Plaza Uomo - - FINAL - Chil­tern Stre­et 2 +44 20 7935 3582 www.ar­che­ra­dams.com

En av de mo­der­na, brit­tis­ka her­re­ki­pe­rar­na är Ar­cher Adams, som se­dan 2010 klär ett nå­got ego­cent­riskt och in­di­vi­du­a­lis­tiskt kli­en­tel i si­na dan­dy­is­tis­ka kre­a­tio­ner. Med sin lil­la bu­tik och ett an­tal ut­val­da skjor­tor, ka­va­jer och ko­sty­mer på dis­play, är Ar­cher Adams ­mot­sat­sen till hu­vud­ga­tor­nas sto­ra mo­deked­jor och dess snab­ba trend­skift­ning­ar. ­Ar­cher Adams plagg är av den kva­li­tet och ­ori­gi­na­li­tet som bör ses som en in­ve­ste­ring, sna­ra­re än slit- och släng­mo­de.

Höjd­punkt Även om de skräd­dar­syd­da skjor­tor­na på grund av sin väl till­tag­na prislapp kanske känns ut­om räck­håll så är de svar­ta pa­ra­ply­er­na med sil­ver­plä­te­ra­de ­hu­vu­den i form av en an­ka, en labra­dor, ett ­le­jon ­el­ler en döskal­le de­fi­ni­tivt nå­got att ­spat­se­ra in i hös­ten med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.