Pit­ti uo­mo

Plaza Uomo - - FINAL -

Vad: Värl­dens vik­ti­gas­te mäs­sa för skräd­dat herr­mo­de. Var: På det gam­la for­tet For­tez­za da Bas­so i cen­tra­la Flo­rens. När: I ju­ni (vår­mo­de) och ja­nu­a­ri (höst­mo­de) var­je år. Histo­rik: Grun­da­des 1972 och har se­dan vux­it i styr­ka. Blev ett nät­fe­no­men för någ­ra år se­dan i sam­band med att ga­tu­fo­to­gra­fer som The ­Sar­to­ri­a­list och Tom­my Ton bör­ja­de be­va­ka mäs­san. Ku­ri­o­sa: Som­ma­rens mäs­sa be­sök­tes av 30 000 per­so­ner, varav 19 000 ­pro­fes­sio­nel­la in­kö­pa­re.

Till hö­ger: Ame­ri­kans­ke Nick Woos­ter är en le­gen­da­risk herr­mo­de­in­kö­pa­re som i dag är va­ru­mär­kes­kon­sult. Om sitt kom­man­de sam­ar­be­te med ­Lar­di­ni: ”Myc­ket är så­dant jag ve­lat ha i min egen gar­de­rob.” Ne­dan: Den le­gen­da­ris­ke mi­la­ne­sis­ke bu­tiksä­ga­ren Li­no Ieluz­zi (Al Ba­zar) blir of­ta fo­to­gra­fe­rad till­sam­mans med be­und­ra­re. ”Stil är det man är mest be­kväm i”, sä­ger Li­no. Ne­dan till hö­ger: Da­ni­lo Car­ne­va­le, Instagram­pro­fil: @da­ni­locar­ne­va­le Ne­dan till väns­ter: Ka­du ­Dan­tas, bra­si­li­ansk mo­de­blog­ga­re. ­www.­blog­do­ka­du.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.