ja­mie fergu­son

fo­to­graf

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Ja­mie är född och upp­vux­en i ­To­ron­to i Ka­na­da och är ut­bil­dad i Skott­land. För fem år se­dan ­flyt­ta­de han till Lon­don där han nu ­ar­be­tar som webb­re­dak­tör på Dra­ke’s. På ­fri­ti­den fri­lan­sar han som fo­to­graf och har pub­li­ce­rats på hem­si­dor som ac­on­ti­nu­ous­le­an.com och ­ma­no­lo. se.

– Det­ta jobb för Pla­za gav mig den un­der­ba­ra möj­lig­he­ten att träf­fa ­sko­ma­ka­ren Da­ni­el We­gan, vars ­driv­kraft ger mig styr­ka och in­spi­ra­tion i mitt eget yr­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.