pa­trick grants fem ­fa­vo­rit­mär­ken

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Cor­gi ”Ett strump­mär­ke som har sin fa­brik i söd­ra Wa­les. De har till­ver­kat soc­kar i tre ge­ne­ra­tio­ner – de bör­ja­de med att gö­ra soc­kor för gruv­ar­be­tar­na. En ­un­der­bar och vac­ker pro­dukt.”

Bar­bour ”Men då me­nar jag det gam­la B­ar­bour, jag gil­lar in­te den sor­tens mass­till­verk­ning som de har bör­jat med nu. Men jag äls­kar själ­va va­ru­mär­ket.”

Rolls-Royce ”Ett va­ru­mär­ke som lyc­kas med att stän­digt va­ra ak­tu­el­la. Jag har själv ­be­sökt de­ras hu­vud­fa­brik. ­Stan­dar­den är ex­cep­tio­nell. De till­ver­kar, om jag minns rätt, runt 3 200 bi­lar per år. Allt de rör vid blir – pre­cis som hos oss – till per­fek­tion. Var­je de­talj är

det bäs­ta tänk­ba­ra va­let.”

Har­ris Tweed ”Hand­gjord tweed. Ett mär­ke som hål­ler sig till det som de äls­kar och

så gör de det väl­digt bra.”

Ni­ke ”De har ty­värr slu­tat gö­ra cy­kel­klä­der, jag

tror even­tu­ellt att det kan ha haft med Mr Armstrong att gö­ra … men jag ­äls­kar Ni­ke för de­ras hög­tek­no­lo­gis­ka sats­ning­ar. Jag äls­kar tek­nis­ka lös­ning­ar.”

Rolls-Royce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.