Så tas måt­ten för en skjor­ta

Plaza Uomo - - MANUAL - fo­to Bobo Ols­son

Bröst­måt­tet, mid­je­måt­tet och stussmåt­tet har mins­kat i vidd de se­nas­te 25 åren, men har de se­nas­te fem åren ökat igen.

1 Läng­den.

Måt­tet tas från ned­re nack­ko­tan till ­öns­kad längd. Skräd­da­rens öns­ka­de längd, allt­så, som of­tast är minst tio cen­ti­me­ter läg­re än den kun­den tror. Den ex­tra läng­den är till för att skjor­tan ald­rig ska gli­da upp ur byx­lin­ning­en. På bil­li­ga kon­fek­tions­skjor­tor spa­ras tyg of­ta in just på läng­den.

2 Rygg­bred­den.

Bred­den mäts bak­till från ax­el till ax­el, med yt­ter­punk­ter­na pre­cis där ax­eln över­går till arm. En välan­pas­sad rygg­bredd är ett av skjor­tans all­ra vik­ti­gas­te mått, för om det sit­ter där det ska finns ut­rym­me att va­ri­e­ra al­la and­ra mått ut­an att skjor­tan upp­levs ha ga­len pass­form.

3 Bröst­måt­tet, mid­je­måt­tet och stuss måt­tet.

Des­sa mått har mins­kat i vidd de se­nas­te 25 åren, men har un­der de se­nas­te fem åren ökat igen. Tren­den gick mot att skjor­tor skul­le va­ra su­per­taj­ta, vil­ket med­för­de all­män obe­kväm­lig­het, att skjor­tor­na lätt blev skrynk­li­ga och att kropps­svett lätt syn­tes ­ge­nom ty­get. Ett re­kom­men­de­rat mått för ett snyggt snitt är att läg­ga till tolv cen­ti­me­ter på kropps­om­fång­et.

4 Ärm­läng­den.

Från punk­ten där ax­eln över­går till arm, ner till tum­vec­ket. Om måt­tet tas pre­cis till den punkt där man­schet­ten ska slu­ta blir det dels svårt att bö­ja ar­men, dels gli­der man­schet­ten upp och ner då ar­men böjs.

bi­cep­småt­tet är än­nu ett mått som ­mins­kat ge­nom åren.

5 Bi­cep­småt­tet.

Än­nu ett mått som ­mins­kat ge­nom åren, från ­ar­mens om­fång plus tju­go cen­ti­me­ter till plus sex till åt­ta cen­ti­me­ter. Ef­tersom bröst­vid­den be­stäm­mer ärm­hå­lets stor­lek får en taj­ta­re skjor­ta även sma­la­re är­mar och vice ver­sa.

6 Man­schett­måt­tet.

Det mäts vid hand­le­den och får ett tillägg på nå­gon cen­ti­me­ter be­ro­en­de på öns­ke­mål. ­Kon­fek­tions­skjor­tor har of­ta två knap­par vid man­schet­ten för att vid­den ska kun­na ökas, till ex­em­pel över en kloc­ka. På en mått­sydd skjor­ta slip­per man dubb­la knap­par och får stör­re vidd på just den man­schett där kloc­kan sit­ter.

7 Krag­måt­tet.

Vis­sa vill ha en tättsit­tan­de kra­ge, ­and­ra li­te lö­sa­re. Har man in­te slips så of­ta är krag­måt­tet ing­et jät­te­pro­blem. Här läggs dock all­tid till nå­gon cen­ti­me­ter ­ef­tersom bomul­len krym­per un­der de tre, fy­ra förs­ta tvät­tar­na med un­ge­fär en halv cen­ti­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.