EIGHT & BOB

Plaza Uomo - - JOURNAL -

www.eigh­tand­bob.com

Sö­ker ni en unik och fräsch doft i vår är sva­ret Eight & Bob. Den­na par­fym­till­ver­ka­re med en in­tres­sant histo­ria (om än ba­se­rad på åter­be­rät­ta­de histo­ri­er …) er­bju­der nå­got ut­ö­ver det van­li­ga. Rö­rel­sen sägs ha till­kom­mit ef­ter att den frans­ka aris­to­kra­ten Al­bert Fou­quet, som till­ver­ka­de sin egen par­fym, som­ma­ren 1937 stöt­te ihop med John F. Ken­ne­dy på den Frans­ka ri­vi­e­ran. Ame­ri­ka­nen sägs ha gil­lat par­fy­men och bett om att få åt­ta flas­kor sän­da till sig och sin bror i USA. Fou­quet miss­för­stod or­dern som var eight + Bob. Var­på par­fy­men se­na­re allt­så fick sitt namn. Om det­ta stäm­mer el­ler in­te är svårt att av­gö­ra. Par­fy­men som har en bas av den sy­da­me­ri­kans­ka ör­ten andrea luk­tar dock gott vil­ket kanske är det vik­ti­gas­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.