Norsk ny­kom­ling

Plaza Uomo - - JOURNAL - On

Det är in­te of­ta vi i Skan­di­na­vi­en kan stolt­se­ra med nya spän­nan­de mär­ken in­om klas­sisk konfektion. Trev­ligt nog har en ung svensknorsk trio ba­se­rad i Oslo ny­li­gen star­tat mär­ket Ca­vour in­om just den­na gen­re. Det är i förs­ta hand ka­va­jer och ko­sty­mer i en tid­lös look med ett italienskt snitt. Al­la ka­va­jer har en fly­tan­de kan­vas­kon­struk­tion och sys i ty­ger av hög kva­li­tet från Lo­ro Pi­a­na, Vi­ta­le Bar­be­ris el­ler Gu­a­bel­lo. Om­kring nit­tio procent av till­verk­ning­en sker i Eu­ro­pa, res­ten i Asi­en. Pris­ni­vån är mel­lan 4 000 och 7 000 kro­nor för en ka­vaj och 6 000 till 8 000 kro­nor för en ko­stym, vil­ket är pris­värt för den kon­struk­tion som er­bjuds. Mär­ket har även roc­kar, skjor­tor och stic­ka­de plagg i fi­na ma­te­ri­al och med en vass pass­form. Instagram @ca­vour­menswear

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.