Ny­t­vät­tat he­la da­gen

TA HAND OM HU­DEN

Plaza Uomo - - JOURNAL - CH H U D VÅ r D cH

Cle­an har gjort sig ett namn på par­fy­mer som dof­tar fräscht och friskt. Nu finns ock­så spray för hem­met och för klä­der­na i sam­ma se­ri­er. till ex­em­pel, spri­der den där upp­fris­kan­de och väl­be­kan­ta dof­ten av ny­t­vät­ta­de klä­der som pre­cis bli­vit tor­ra. Spraya i rum­met el­ler på klä­der­na in­nan stryk­ning. Käns­lan stan­nar kvar he­la da­gen. Cle­an warm cot­ton clot­hing and li­nen fragran­ce. Pris 325 kr. När vin­ter väx­lar till vår kan hu­den lätt bör­ja upp­fö­ra sig kons­tigt, bli torr el­ler ex­tra fet. Cli­ni­que er­bju­der ett en­kelt, pris­värt kit med allt man be­hö­ver för att ren­gö­ra, mjuk­gö­ra och ba­lan­se­ra. Spe­ci­ellt ut­for­mat för män­nens li­te tjoc­ka­re hud, gi­vet­vis. In­ne­hål­ler an­sikts­ren­gö­ring, scrub­kräm, fukt­kräm och ögon­kräm. Cli­ni­que for men es­sen­ti­als kit. Pris 325 kr.

Ne­al’S YARD REMEDIES FRANKINCENSE HYD­RA­TING CREAM En lätt och fräsch kräm med 91 % eko­lo­gis­ka in­gre­di­en­ser som hjäl­per till att åter­fuk­ta hu­den un­der nat­ten är per­fekt un­der kal­la da­gar då hu­den ten­de­rar att bli torr.

Pris cir­ka 325 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.