Fa bio attanasio

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Gör: Blog­ga­re och fri­lans­jour­na­list. Ål­der: 27 år. Familj: Pap­pa är ad­vo­kat och mam­ma lä­ka­re. Fa­bio är en­da ­bar­net. Flick­vän som plug­gar ­ju­ri­dik. ”Hon är från Ka­labri­en, så vi brå­kar myc­ket, ha­ha.” Bor: Mi­la­no. Född i Ne­a­pel. Ut­bild­ning: Ju­ristex­a­men från uni­ver­si­te­tet Boc­co­ni i Mi­la­no. Fri­tid: Sim­mar. Lä­ser mas­sor

av ro­ma­ner. Hjäl­te: Ro­ber­to Saviano. ”Jag bryr mig in­te om kän­di­sar, men ho­nom skul­le jag be om en au­to

graf. Det som han, och vis­sa ­mör­da­de maf­fi­a­do­ma­re, har för­sökt åstad­kom­ma var or­sa­ken till

att jag sök­te mig till ju­ri­di­ken. Men det ita­li­ens­ka sy­ste­met är så in­fek­te­rat in­i­från, jag ha­de in­te

kun­nat job­ba med det.”

Fa­bio på Vi­a­le Pi­a­ve i Mi­la­no. Han bär skräd­dar­sydd ka­vaj från ­Edesim ­Na­po­li, skräd­dar­syd­da byx­or från ­Salvatore Am­bro­si, slips från Francesco Ma­ri­no, sol­glas­ö­gon Cran ­Trans­pa­rent fra­me från The Be­spo­ke Du­des Ey­ewear och skor från San­to­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.